Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3831:

alpha,3831
Arete: Andokides kai Thoukudides anti tou eudoxia. hoti apoblete he arete dia methen e melancholian, anapobletos de dia bebaian katalepsin: kai autarke de auten phasin einai. hoi de ouk autarke einai, alla chreia estin ischuos kai hugeias kai choregias. hoti he arete ton antikeimenon estin: antikeimena de eisin, hosa tei anairesei ton enantion sunistatai: tuphlotes, opsis, kataphasis, apophasis kai ta homoia. zetei en toi huperephanos. hoti aretes ktema, hotan apidoi tis eis ten Rhomaion eutaxian, epignosetai einai aretes ktema, ou tuches doron.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search