Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3803:

alpha,3803
Ardabourios: huios Asparos, gennaios ton thumon kai tous ten Thraiken pollakis katadramontas barbarous eurostos apokrousamenos. toutoi oun gera aristeion ho basileus Markianos parescheto ten heo stratopedarchian. katalabon de en eirenei tauten ho strategos pros anesin etrape kai rhaistonen theludriotin. echaire gar mimois kai thaumatopoiois kai pasi skenikois athurmasi, kai tois toioutois diemereuon aischrois elogei pampan ton pros eukleian teinonton. Markianou de tou basileos chrestou men gegonotos, thatton de ekbebiokotos, autokeleustoi gnomei Aspar Leonta diadochon autou genesthai pareskeuasen.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search