Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3792:

alpha,3792
Arguris theke: kai Arguritis ge kai Chrusitis, he ergazomene chruson kai arguron. ditta en grammatidia, hois echronto Athenaioi, ta men hoste graphein monon heautois, ta de hoste kai arguridion katatithesthai, ha kai kibotia ekaloun, ta d' alla marturia. kai Arguritai elegonto hoi arguriou euporountes.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search