Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 376:

alpha,376
Agroikos ex asteos: ouk argos tei parathesei nun echresato: ou gar oneidisai boulomenos heauton agroikon kalei: anoeton gar kai agroikon pantapasi diaballein heauton: alla proton men dia toutou lelethotos ten euporian paristesi ten heautou. ou gar an, ei me panu en plousios, epedikasato an autou he gune kai tei doxei auchousa tou genous kai tei en astei diatribei. adoxein gar eiothamen epi tois agroikois. epeita de kakeinen therapeuei ten antithesin to hupotetachthai auton tei gunaiki: despozein gar eiothasin hoi andres ton gunaikon. ho de tei antiparathesei kai touto epistosato, phesas agroikon auton einai, ten de gunaika politiken. thaumaston gar ouden, ei anthropon idiopragmona kai metrion tous tropous dia ten epi tes agroikias diaitan gunaion hupetaxe politikon kai katedoulosato.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search