Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3752:

alpha,3752
Arbazakios: Isauros, epi Arkadiou tou basileos, hon Harpazakion ekaloun dia to pleonektikon. en men gar ex Armenias, tois trisin hama sunkateilemmenos pathesin, hosper Hephaisteiois desmois arrektois alutois, kai emene ge en autois empedon. tauta de en erotomania kai methe kai pleonexia. houto de eis eschaton horon tas heautoi dokousas aretas epetedeuen, hoste ouk an tis episteuse peiratheis, hoti tas treis ekeinas houtos eis akron exeskese. mousourgois men gar suneze tosautais, hosas oute ekeinos arithmein eichen oute heteros tis ton diakonoumenon. kai hoige prosekontes autoi logistai ton stratiotikon ergon ton men arithmon ton stratioton eidesan: to de plethos ton hetairon kai ton ek ton cheiron arithmon autou diephugen. hosper oun Oronten ton Persen phasin eipein, hoti ton daktulon ho mikrotatos kai muria semainei kai hena arithmon, houto kakeinoi tas hetairas kata monadas kai muriadas erithmoun.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search