Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3745:

alpha,3745
Aratos: Soleus tes Kilikias esti gar kai en Kuproi polis Soloi, huios Athenodorou. adelphoi de autou Muris, Kalondas, Athenodoros. akoustes de egeneto grammatikou men tou Ephesiou Menekratous, philosophou de Timonos kai Menedemou, gegonos en tei rkd# Olumpiadi, hote en Antigonos basileus Makedonias, huios Demetriou tou Poliorketou, ho Gonatas kletheis: kai sunoikei te autoi kai par' autoi eteleutese, sunchronos Antagorai toi Rhodioi kai Alexandroi toi Aitoloi: epopoios. sunetaxe de biblia tauta: ta Phainomena, hon thaumasios he eisbole kai ho zelos Homerikos: humnous eis Pana, Spondophorous, Paignia, Astrologian kai Astrothesian, Sunthesin pharmakon, Theriakon epitedeia, Anthropogonian, Epithutikon, eis Theopropon, eis Antigonon, Ethopoiias, epistolas, epigrammata eis Philan ten thugatera Antipatrou, gunaika de Antigonou, Anatomen, eis Pausanian ton Makedona, Epikedeion ton Kleombrotou, Diorthosin Odusseias, epistolas homoios katalogaden. Arraton de ischuron, stereon. houtos Platon. Aratton de pletton, krouon.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search