Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3744:

alpha,3744
Aratos: strategos, hos phesi Polubios, hos en ta men alla teleios aner eis ton pragmatikon tropon: kai gar eipein kai dianoethenai kai stexai to krithen dunatos, kai men enenkein tas politikas diaphoras praos kai philous endesasthai kai summachous proslabein oudenos deuteros, eti de praxeis, apatas, epiboulas sustesasthai kata ton polemion, kai tautas epi telos agagein dia tes hautou kakopatheias kai tolmes deinotatos. ho d' autos houtos, hopote ton hupaithron antipoiesasthai bouletheie, nothros men en tais epinoiais, atolmos de en tais epiboulais, en opsei d' ou menon to deinon. dio kai tropaion ep' auton bleponton eplerose ten Peloponneson, kai teide pei tois polemiois aei pot' en eucheirotos. houtos hai ton anthropon phuseis ou monon tois somasin echousi ti polueides, eti de mallon tais psuchais, hoste ton auton andra me monon en tois diapherousi ton energematon pros ha men euphuos echein, pros ha de enantios, alla peri tina ton homoeidon pollakis ton auton kai sunetotaton einai kai bradutaton, homoios de kai tolmerotaton kai deilotaton. ou paradoxa tauta ge, sunethe de kai gnorima tois boulomenois sunephistanein. tines men gar en tais kunegiais eisi tolmeroi pros tas ton therion sunkataspaseis, hoi d' autoi pros hopla kai polemious agenneis, kai tes te polemikes chreias tes kat' andra men kai kat' idian euchereis kai praktikoi, koinei de kai meta polemikes enion suntaxeos apraktoi.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search