Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3741:

alpha,3741
Arasthai: apenenkasthai. e labein, phortisasthai. hosoi de euxeto tes diadoches to megethos en toi logoi, tosoutoi mallon houtos pros ten peitho sunestelleto, meizon ge on e kath' heauton arasthai phortion. kai gar ei tis me, ephe, pros hierosunen ekalei, homologon einai to chrema theophilestaton te kai hosiotaton, homos to emautou deos homologesa an tes astheneias: hupokataklinomenos te kai dusopoumenos pros to mega touto kai pammega tes hierosunes aphistamai kata Pindaron, ou mentoi tou cheironos, hos ekeinos, alla tou kreittonos kat' emauton.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search