Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3729:

alpha,3729
Arabios angelos: Menandros en Anatithemenei e Messeniai. para ten paroimian, Arabios auletes. Arabion ar' ego kekineka aulon: tithetai de epi ton apausti dialegomenon. to palaion de phasi tous eleutherous me manthanein aulein dia to banauson. ton de andrapodon ta polla einai barbara kai Arabia, eph' hon elechthe paroimia: drachmes men aulei, tencharon de pauetai. kai Arabios auletes, epi ton akatapauston. Kantharos Medeiai: kitharoidon exegeirate Arabion ton choron touton. hoi de Arabioi aretei polu ton allon diapherousin: hoi belesin andromekesin chromenoi, anti ton cheiron toi podi embainontes es ten neuran, kuklousi to toxon.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search