Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 344:

alpha,344
Agraphiou dike: ton ek katadikes ophlekoton toi demosioi graphousi ta onomata en sanisin hoi kata kairon peri touton dioikountes, prostithentes ana poson esti to ophlema. hotan de apodidoi hekastos, exaleiphetai tes sanidos to epigramma. ean oun tis anagraphei men ophlekenai, doxei de me apodedokenai, kai to onoma autou exeleimmenon ei ek tes sanidos, sunkechoretai toi boulomenoi ton aston eisagein kat' autou diken agraphiou.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search