Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3289:

alpha,3289
Apodeixis: apodeixis horou diapherei. dei proton zetesai peri horou, ara mia esti methodos, kath' hen panton ton onton dunaton tous horous apodounai, e pollai. kai ei mia, tis haute: ei de pollai, posai ton arithmon kai poiai. kai hotan heuromen, tosaide kai toiaide, hupographei e horismoi, alle palin hemas diadechetai zetesis, poiais ton methodon epi poion pragmaton chresteon. kai hotan heuromen touto, epeide ho horismos ek genon esti kai diaphoron, ti tou prokeimenou pragmatos to genos kai tines hai diaphorai, hina sumplexantes tas sustatikas diaphoras toi genei, apodomen autou ton horismon. esti de kai hetera chalepotes. hoitini gar protos ti enuparchei, touto kai kath' hauto huparchei. kath' hauto de esti to kat' ousian. ouketi de kai ei ti kath' hauto huparchei, touto kai protos huparchei. to gar zoion toi anthropoi kath' hauto men huparchei, ou protos de: dio kan me ei anthropos, zoion estin, hoste ou protos toi anthropoi to zoion huparchei. homoios de kai to schema toi trigonoi kath' hauto men, ou mentoi protos. he de kurios apodeixis ek ton kath' hauto kai protos huparchonton ginetai. kai haplos, he ek ton aition ta aitiata pistoumene kai ek ton katholou ta merikotera. he de ek ton aitiaton ta aitia pistoumene tekmeriodes apodeixis legetai: hoion to deixai ek ton photismon tes selenes hoti sphairike. ei gar edeiknuto, dioti sphairike, dia touto photizesthai houtos, touto an eie kurios apodeixis. ek gar tou aitiou to aitiaton edeiknut' an. ou kechremetha de entautha tei deixei tautei, dioti to aitiaton pros hemas saphesteron esti tou aitiou. tekmeriodes de apodeixis kai to ek tou kapnou to pur heurein kai katanoesai. kai an men pantos hepetai to aitiaton toi aitioi, tekmerion touto legetai. tekmerion de esti to aluton semeion. an de me pantos hepoito, semeion men an legoito, tekmerion de ouketi, dioti mede aluton esti: hoion hos to, ochra estin, epeide tetoken: ou pantos gar tei ochroteti parakolouthei to tetokenai. apodeixis esti methodos dia sullogismon sullogistike, hotan ex alethon kai proton ho sullogismos ginetai.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search