Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3278:

alpha,3278
Apodasmon: moiran tina. ho de strategos apodasmon tina tou stratou apolexas ekeleueto proporeuesthai. kai authis: ek ton Sarakenon apodasmon eis ten Persida choresas mere tina tes Babulonias proenomeusato.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search