Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3273:

alpha,3273
Apographe: epeidan tis legei tina echein ti ton tes poleos, ho enagomenos apographen poieitai delon hosa te echei kai hothen ta chremata. mepote kai eidos tinos esti dikes he apographe. ei gar arnoito tis me echein, apographes ekrineto, hos ouk orthos gegenemenes tes apographes. houtos Demosthenes en toi kata Androtionos. kai Apographe, he aparithmesis. ho de Kaisar Augoustos, ho monarchesas, k# andras tous aristous ton bion kai ton tropon epilexamenos epi pasan ten gen ton hupekoon exepempse: di' hon apographas epoiesato ton te anthropon kai ousion, autarke tina prostaxas toi demosioi moiran ek touton eispheresthai. haute he apographe prote egeneto, ton pro autou tois kektemenois ti me aphairoumenon, hos einai tois euporois demosion enklema ton plouton.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search