Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3242:

alpha,3242
Apnous: phasin Empedoklea Pausaniai huphegesasthai ton Apnoun. einai de ton Apnoun toiouton, hos l# hemeras sunterein apnoun kai asiton to soma. en de houtos kai goes. kai phesi peri heautou: pharmaka d' hossa gegasi kakon kai geraos alkar peusei, epei mounoi soi ego kraneo tade panta. pauseis d' akamaton anemon, hoi t' epi gaian ornumenoi pnoiaisi kataphthinuthousin arouran: kai palin, en k' ethelestha, palintona pneumat' epaxeis. steseis d' ex ombroio kelainou rhoon kairion auchmon anthropois, theseis de kai ex auchmoio rheumata dendreothrepta, ta t' en therei esontai. axeis d' ex aidao kataphthimenou menos andros. kai pot' etesion sphodros pneusanton, hos tous karpous lumenai, keleusas onous ekdarenai kai askous poiesai peri tous lophous kai tas akroreias dieteine pros to sullabein to pneuma. lexantos de Kolusanemon klethenai.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search