Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3238:

alpha,3238
Haploi logoi: toi choris prosthekes. kai Haplos para Aristotelei legetai, ho choris prosthekes legomenon alethes estin. ho gar Aithiops pei leukos on: kata gar tous odontas: ouketi kai haplos esti leukos. ho de deitai prosthekes pros to alethes einai, touto ouk estin haplos. ho gar Aithiops ouk esti leukos, dioti choris prosthekes. prostethentos de tou kata ti, alethes ginetai. kata gar tous odontas. alla kai spoudaioi tines kata ti. legetai de kai houtos, ou ton haploun tropon. anti tou parautika para tois palaiois. kai authis: oude gar haplos logous tinas epoiesanto, alla kai bema hupselon egerthe, kai ep' autou eikones tou Neronos etethesan.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search