Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3235:

alpha,3235
Haplotes: ditte. he men emphron kai dikaia, he de anoetos kai adikos. epeita kai ten nun poikilian emphuesthai tois men meta dikaiosunes kai phroneseos, tois de meta adikias kai amathias. einai gar de palai kai ta kaka ton thneton touton peripolounta ex anankes, hos phesi Platon, all' hetton kakoethe, hos nun esti, kai haploustera kai ouk en bathei tini tais psuchais enkekaumena aniata. polle gar estin he metaphora ton palai kakon pros ta nea, kai ou posoteti monon kreittonon te kai cheironon, alla kai poioteti tropon.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search