Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3215:

alpha,3215
Apion: ho Pleistonikou, ho epikletheis Mochthos, Aiguptios, kata de Helikonion Kres, grammatikos, mathetes Apolloniou tou Archibiou. ekekoei de kai Euphranoros geraiou kai huper r# ete gegonotos, Didumou de tou megalou threptos. epaideuse de epi Tiberiou Kaisaros kai Klaudiou en Rhomei. en de diadochos Theonos tou grammatikou kai sunchronos Dionusiou tou Halikarnaseos. egrapsen historian kat' ethnos kai alla tina.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search