Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3213:

alpha,3213
Apikios Markos: hou diarrei murion onoma epi te asotiai kai poluteleiai kai rhaistoneusei biou kai kakodaimosunei loipei. hupato de esten Iounios Blaisos kai Leukios: ho toinun Blaisos epi ten thoinen kletheis hoion epholkida akleton epagetai Askonion Paidianon. exen gar kai epikletous hoionei skias heautois parakalein tinas. kai edei ton Apikion kai philois kai agnosi ten ousian rhiptein ten heautou. pepusmai de en toide toi sundeipnoi genesthai kai Isidoron onoma, ton ek palaistras katatribenton, andra palaion men ede kai polun men toi chronoi, hen de kai #4# ete gegonota, eupage te kai eumele, kai bathun men tas pleuras, gennaion de to brachione kai to cheire akro, blepein te oxu kai akouein rhaista, hos me an pisteuein pera x# eton einai auton, skuphon de pitulois hamillasthai diapinonta pros tous neous, kai mentoi kai huper poludaisias kai huper poluposias erisai kai neazein tauta. heni de hettethenai phasin auton: apelthein gar tou sundeipnou thatton. gerontes de alloi te elegon epi technei palaistrikei kai mentoi kai Iounios Blaisos. kai hote tauta elegen, ete gegonen x# phesi. makron de ten zoen genesthai pepusmai Serouilion hupaton: etesi gar tois #4# homou te ebiose kai panta, hos logos, ta tou somatos apathes en. kai mentoi kai diesosato tas aistheseis hapasas eumoiriai axiozeloi te kai sobarai.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search