Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 321:

alpha,321
Agoge: anastrophe, tropos: e he komide. kai to agomenon baros. Agoge legetai kai he dia ton ethon tou tropou katakosmesis, hos legetai paidon agoge: kai he metabole: eph' hou semainomenou ho horizomenos houtos ten genesin kechretai toi tes agoges onomati. Polubios: egage de ho xenologos kai Lakedaimonion andra tes Lakonikes agoges meteschekota kai triben en tois polemikois echonta summetron.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search