Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3207:

alpha,3207
Apikios: Rhomaios, hikanas muriadas arguriou katanalosas es ten gastera, en Kintourois tes Galatias pollas karidas esthion: megistai gar eisi ton en Smurnei: kai tous en Alexandreiai astakous. akousas oun en Libuei ginesthai karidas exepleusen oude mian hemeran anameinas. theasamenos de autas mikras ekeleuse toi kubernetei ten auten hodon authis ep' Italian anaplein, mede prospelasas tei gei.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search