Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3201:

alpha,3201
Apides: theoi esan timomenoi para Aiguptiois, semeion echontes peri ten ouran kai ten glossan, deloun einai autous Apidas. hois gennomenois dia chronou, hos elegon, ek tou selaos tes selenes heorten megalen egon kai hiereis tines peri ton techthenta boun hieronto, paratithentes pandaisian, hos euochountes autous. Apis: houtos ho Apis theos Aiguptios. touton Aiguptioi selenei timosi, kai hieros en hode ho bous tes selenes, hosper ho Memphis tou heliou. Ochos ton Apin apokteinas ebouleto auton tois mageirois parabalein, hina auton kreourgesosi kai paraskeuasosin epi deipnon.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search