Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 32:

alpha,32
Abelteros: anoetos, asunetos. belteros gar ho phronimos. ou ma Di' ouch ho pleonektes kai agnomon, all' ho anoetos kai euethes meta chaunotetos. Menandros Perinthiai: hostis paralabon despoten apragmona kai kouphon exapatai therapon, ouk oid' ho ti houtos megaleion esti diapepragmenos, epabelterosas ton pote abelteron. legousi de kai abelterion ten abelterian. Alexandrides Helenei: ankura, lembos, skeuos ho ti boulei lege. o Herakleis abelteriou temenikou. all' oud' an eipein to megethos dunaito tis. kai Abelteria, he aphrosune. e anoesia. Menandros: eis touto de abelterias elasen autois ho nous, hoste thateron meros ten kata thaterou mallon e ten kata ton polemion euchesthai niken.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search