Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3198:

alpha,3198
Appianos: onoma kurion. houtos ho Appianos egrapse Rhomaiken historian, ten kaloumenen Basiliken. kai hai men g# bibloi Appianou hai protai perilambanousin hosa Rhomaiois agonizomenois es Italiotas eti peri arches kai hegemonias eprachthe. hosa d' amphi ten Italian alla Keltoi te kai Libues edrasan te kai epathon, kai ei ti pou kai tes Italias meros anankais e enedrais e planais es autous metetheto, en tois peri Kelton kai Libuon. sungegraptai d' eph' heauton hosa kai es tas emphulious Rhomaion staseis he Italia dieireito. hoti tous pros Keltous, toutesti Germanous, hoi amphi ton Rhenon potamon eisi, kai tous Galatas, toutesti Gallous, polemous, kai tas aitias auton, hosai te sunthekai kai sunthekon parabaseis e epanastaseis egenonto Kelton heos epi tou Gaiou, he d# biblos periechei sullabousa. ei de ti pou Keltoi me kata prophasin oikeian, alla summachountes Italon tisin e misthophorountes epraxan, en tois peri ekeinon sungegraptai. kai hoson eis gnorisma monon auton memnetai Appianos. egrapse de Rhomaika logous ennea. hoi de dia tou henos p graphousin Apianos.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search