Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3172:

alpha,3172
Apenta: kai Apenteka, pephthaka. kai Apentesen, etelesthe, exeben. panta autoi kata tas propheteias apentesen. anti tou egeneto. ho de Theologos, hote legei: ei de tosouton apenteka tou kairou deuteros kai meta tosoutous epainetas: anti tou hekon eis to enkomiazein. kai Ailianos peri tes en Kannais ton Rhomaion hettes: tosouton ara autois apentese to ptaisma. kai authis: megiston de pathos tei Lakedaimoni touto apentese. kai authis: ou men apentesen hoi ta tes elpidos.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search