Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3124:

alpha,3124
Apeipato: apernesato. ho de ten patrida apeipato kai Thourios anerrethe. kai Apeipen, apegoreusen. apephenato. ho de apeipen hapasi mete ariston haireisthai mete apodarthein mete apothorakisasthai ton panton oudena. kai Apeipein, anti tou keleusai me prattein. Lusias en toi kata Ktesiphontos: kai tous men ton allon Athenaion paidas, hon hoi pateres boethesantes humin eti zosin, apeipein en tois nomois mete adikon mete dikaion legein. kai Apeipein, anti tou apokamein kai adunatesai. e Apeipein, aparnesasthai. apopoiesasthai philian. kai apeipamenoi ten charin kai ten dorean dia to gegonos paraspondema.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search