Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3111:

alpha,3111
Apepsephisato: toutesti katedikasen. he de boule ten diagnosin poioumene ton pepragmenon apepsephisato tou anthropou, epei autou ouk epelthontos all' amunomenou to miasma gegone. kai authis: ton de strategon duo men ephugon pro kriseos, Kononos de apepsephisanto. anti tou apedokimasan. kai Apepsephismenoi: epi tois demois apopsephiseis eginonto ton gegrammenon men eis to lexiarchikon grammateion, ouk onton de aston, alla parengegrammenon eis ten politeian: kai houtoi elegonto apepsephismenoi, epeide psephou peri autois epachtheises ouketi meteichon tes politeias. Huperides en toi pros Aristogeitona: hopos proton men muriadas pleious e ie#, tous ek ton ergon ton argureion kai tous kata ten allen choran: epeita tous opheilontas toi demosioi kai tous atimous kai tous apepsephismenous kai tous apoikous.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search