Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3110:

alpha,3110
Apepsesamen: katemaxamen. apopsan gar legousi to ekmassein. kai Apepsesan, apetinaxan. ei de pou pesoien eis ton omon en machei tini, tout' apepsesant' an. touto pseudoptoma legetai, hotan hoi pesontes exanastantes apopsosi ten konin, hina me elenchon tou ptomatos echoien. kai en Ploutoi: apopsometha d' ou lithois eti. kai Apepsesas, hephthon poiesas. e anti tou kainourgesas. Aristophanes: ton demon apepsesas humin kalon ex aischrou pepoieka. anti tou ekainourgesa. hosper he Medeia legetai tas trophous tou Dionusou apepsesasa ananeasai poiesai.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search