Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3109:

alpha,3109
Apechresato: aitiatikei. apekteine. kai Apechresanto, diechresanto, apekteinan. Lemniais Aristophanes: tous andras apechresanto tous paidosporous. Apechrese de echresmodotese. kai tris ouch hapax apechresen hoi, Turiois eipein apostenai ton amphi Dareion. eita ouk apechresen hoi kratesai ton echthron, alla kai ton neon tou Apollonos esulese. kai authis: apechrese men oun kai tauta kakista anthropon apolesai auton. semainei de to apechrese kai to exerkesen.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search