Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3104:

alpha,3104
Ap' echthron polla manthanousin hoi sophoi: he gar eulabeia soizei panta. para men oun philou ou mathois an touth', ho d' echthros autos exenankase. kai Menandros: ouch hothen apolomestha sotheiemen an; para ton echthron. phoboumenoi gar tous echthrous opheloumetha par' auton: ek te ton echthron polla chresima didaskometha pros phulaken kai pronoian. autich' hai poleis par' andron emathon echthron kou philon ekponein th' hupsela teiche naus te kektesthai makras. to de mathema touto soizei paidas, oikon, chremata.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search