Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3031:

alpha,3031
Apeplixato: Aristophanes Acharneusin: ouk an elaphros apeplixato. anti tou eucheros kai meta rhaistones apeseisato kai apephuge. plix gar to bema: kai pligmata, ta pedemata. enthen kai to peribaden amphiplix para Sophoklei en Triptolemoi. kai Homeros: hai d' eu men trochon, eu de plissonto podesin. elegon de plixan kai to apo tou anticheiros eis ton lichanon daktulon diastema. kai to metaxu ton meron ostoun.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search