Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 302:

alpha,302
Agoranomias: logistias. eiretai de epi ton episkopounton ta ton poleon onia. kai Agoranomoi, hoi ta kata ten agoran onia dioikountes archontes. Aristophanes Acharneusin: agoranomous de tes agoras kathistamai treis tous lachontas, tous d' himantas ek lepron. toutesti lorous, phrangelia. to gar palaion phrangelois etupton hoi logistai tes agoras. lepron de hoi men apo tou lepein, ho esti tuptein: hoi de apo Lepreou polismatos tes Peloponnesou, hes memnetai kai Kallimachos en Humnois: Kaukonon ptoliethron, ho Lepreion pephatistai. hoi de ek lepron boon, dia to ta ek lepron boon dermata ischura einai. hoi de hoti hoi Megareis leproi to soma, pros hous spendetai. ameinon de legein, hoti topos exo tou asteos Leproi kaloumenos, entha ta burseia en. hou kai en Ornisi memnetai: ti d' oun ton helion Lepreon oikizete. kai Agoranomo: genikei.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search