Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 30:

alpha,30
Abel: huios Adam. houtos parthenos kai dikaios huperche kai poimen probaton: ex hon kai thusian toi theoi prosagagon kai dechtheis anaireitai, phthonetheis hupo tou adelphou autou Kain. ho Kain de georgos tunchanon kai meta ten diken cheironos biosas stenon kai tremon en. ho gar Abel ta prototoka toi theoi kathieron philotheon mallon e philauton heauton suniste, hothen kai dia tes agathes autou proaireseos apedechthe. ho de Kain dussebos heautoi aponemon ta protogennemata, theoi de ta deutera, eikotos kai apeblethe. phesi gar: kai egeneto meth' hemeras, prosenenke Kain apo ton karpon tes ges. hoste dia touto Kain elenchetai, hoti me ta akrothinia gennemata prosenenke toi theoi, alla ta meth' hemeras kai deutera.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search