Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2786:

alpha,2786
Anuparkton: to me huparchon. pros to Pindarikon: ti de tis; ti d' ou tis; skias onar anthropoi. anti tou anuparktou anuparktoteron. entautha de estin ho logos engutero tes aletheias eper to Pindarikon. ho men gar Pindaros en tois asustatois pepoietai ten huperbolen, ho de en tois phainomenois kai dokousin ouch huparchousi de kata aletheian. kai Homeros di' henos autarkos touto dedeloken: ouden akidnoteron gaia trephei anthropoio.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search