Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2763:

alpha,2763
Antonios: Alexandreus, hos endeesteron echon pros tous logous ou panu tis en akribes: pros de aletheian hierotatos egegonei kai lian erroto. ten psuchen pros theou therapeian, ten te demotele ten te aporretoteran: hoste kai ten Gazan apephenen hieroteran polloi mallon, e proteron en. embas de eis politikas hupotheseis kai dikasamenos huper tes adelphes proeste autes ekthumoteron tou metriou kai huperedikasato kata to karterotaton, oute chronou pheidomenos eis ouden deon dapanomenou oute doxes ameinonos epistrophen tina poiesamenos. ekouse gar kakos hupo ton tote anthropon ouch hos adikon, all' hos philodikon. anebe gar kai es to Buzantion epi tei dikei kai sphodra philoneikos edoxe tis einai. perigenomenos de ton antidikon tauten men exedoken heteroi andri, autos de en hesuchiai kai apragmosunei to loipon tou biou dietelei, oliga men en philosophia, ta de pleio diaitomenos en tois hierois. haplous de en to ethos kai hetoimos eis euergesias, allos te kai tas dia ton hieron. egoge oun kai autos homologo toi andri megisten atechnos ten charin, hen ameipsasthai auton euchomai tous theous en makaron nesois ede suzen exiomenon. kai Antonieios kline, tou Antoniou.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search