Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2762:

alpha,2762
Antoninos: basileus Rhomaion, ho Seberou, pros tois allois kakois kai tais miaiphoniais kai hoi stratiotai tou biazesthai kai harpazein labontes exousian ouketi kat' ouden diekrinonto. toiauta de pratton hupo te ton ergon elaunomenos kai pros ten en polei diatriben apechthos echon apedemei tes Rhomes, hos de kai ta stratopeda dioikeson kai ta ethne epopsomenos. epei de ton Istron katelabe kai tous ekeise Germanous ephilopoiesato, hos kai summachous par' auton labein kai tou somatos phrourous kai tais phoresiais auton chresthai. houto te kai hupo ton barbaron kai hupo ton stratioton egapato, koinos on pros hapantas, hos sustratiotes mallon e basileus par' auton legomenos. epeide de kai es ten Makedonian aphiketo, Alexandron heauton onomasen. ekeithen te es Pergamon paragegone kai epi ton Achilleos taphon, kai stephanois kosmesas kai anthesi ton Achillea emimeito. kai dia tes Asias kai ton allon ethnon eis Antiocheian aphiketo kai diatripsas chronon tina epi ten Alexandreian estelleto, prophasin poioumenos pothein ten Alexandrou polin. hos de eselasen en autei sun panti toi stratoi, hupedechthe para ton Alexandreon hos oupo tis basileon proteron. kai elthon es to Alexandrou mnema ten te chlamuda, hen ephorei, kai ton daktulion kai ten zonen kai ei ti poluteles perielomenos epetheke tei ekeinou soroi. ho de demos echairen, ouk eidos ten toutou lanthanousan gnomen. egno gar, hoti polla es auton te kai ten metera apeskopsan. dia de programmatos ten neolaian eis ti pedion keleuei sunelthein, phesas eis ten Alexandrou timen phalanga sustesasthai. hoi de sunelthon agathais elpisi. stichedon de hestotas idon autos men exelthen, epapheke de tous stratiotas: kai pantas sunekopsan. tosoutos de egeneto phonos, hoste ton Neilon phoinichthenai hapanta. hoti Seberos kai panu pasi tois es areten teinousi kai kata to soma kai kata psuchen eskese ton Antoninon, hoste kai autokratora ede onta, kai didaskalois suneinai kai to polu tes hemeras philosophein. exeraloiphei te kai hippeue kai es n# kai ps# stadious: kai proseti kai nechesthai kai en kludoni eskeito. ho de ek men touton tropon tina errosthe: tes de de paideuseos, hos oude tounoma autes popote akekoos epelatheto. ou mentoi kai kakorremon e kakognomon en: alla kai suniei polla oxutata kai ephrazen hetoimotata. tei te gar exousiai kai tei propeteiai toi panth' homoios ta proistamena hoi aperiskeptos eklalein, kai toi medeni auton ekphainein aischunesthai, epituchiai tini pollakis periepipten. hoti Antoninos ho basileus aristos en kai malista Noumai kata to tes hegemonias homoiotropon axios paraballesthai, kathaper de Rhomuloi Traianos ophthe paraplesios. ton te gar idioten ho Antoninos arista kai entimotata dietelese bion kai kata ten hegemonian ameinon edoxen einai kai sophronesteros, oudeni trachus oude phortikos, alla pros hapantas chrestos te kai epios on. en ge men tois polemikois apo tou dikaiou mallon e tou kerdaleou doxan theromenos phulattein soious eiper eis megethos ekpherein tous tes arches eginosken andras, hos eni malista pleisten tou dikaiou poioumenos epimeleian. tais ton demosion ephistas dioikesesi, tous men agathous ten hegemonian tais par' autou timais ameibomenos, tous ge men phaulous dicha tinos trachutetos ton koinon apelaunon pragmaton. ouk oun hupo ton oikeion monon, all' ede kai pros ton allophulon ethaumazeto, hos ton prosoikon tinas barbaron ta hopla katatithemenous epitrepontas toi basilei tas dikas dialuesthai tais ekeinou psephois. autos de para ton idioten bion polu ti plethos chrematon kektemenos, epeide parelthen eis ten hegemonian, ten men heautou periousian eis te ton stratioton kai ton philon apanalose doreas, ton de demosion thesauron plethos pantodapon apelipe chrematon, ten te tou Eusebous epiklesin ek tou ethous protos apenenkato. hoti Antonios Satorninos, epirretos kai bdeluros, para Ouespasianou es ten boulen enegraphe, Ouespasianou sophisamenou geloiotata touto. axiosei gar auton periebale kakiai dous akerdes men, semnon de homos tode athlon.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search