Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2758:

alpha,2758
Antomosia: graphe kata tinos enorkos, peri hon edikesthai phesi. diomosia de ho hekaterothen ginomenos horkos hupo ton dikazomenon, tou men hos praxanta diokein, tou de hos ouk epraxen. exomosia de arnesis sun horkoi, hos adunatountos e para kairon ontos autoi tou leitourgein. anippasia kai diippasia ton hippon hamilla, hosper de diomosia kai antomosia to auto ampho deloi.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search