Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2733:

alpha,2733
Antitupesai: antipathesai. kai Antitupia, enantiosis, sklerotes. lambanetai de kai epi homoiotetos. en Epigrammasi: kai lithon antitupoi kroumati pursotokon. kai Antitupon: pases aistheseos peri hen ti genos echouses he aphe ouk echei peri hen koinon genos ton hapton, phesin Aristoteles. hoti kai aute kataginetai peri hen ti genos ton hapton: all' ouk estin eudelon to hen genos to tei haphei hupokeimenon: dia de toutou esemanen, hoti esti men, ou phaneroi de. ti oun touto esti; legomen hoti to antitupon. antitupon de lego ou to antikeimenon toi malakoi kai me hupeikon tei haphei, alla pan phusikon soma to prospipton kai thinganon tes haphes pros antidiastolen ton mathematikon somaton, ha ou thinganei oude antibainei tei haphei. to oun hoposoun antibainon tei haphei touto phamen antitupon, kai koinon einai genos ton hapton. kai Antitupous anthropous, sklerous kai anendotous. metaphorikos apo tou akmonos kai tes sphuras. kai tupos antitupos. phesin ho chresmos.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search