Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2723:

alpha,2723
Antisthenes: Athenaios, apo rhetoron philosophos Sokratikos, hostis Peripatetikos eklethe proton, eita ekunisen: huios de on homonumou patros, metros de to genos Thraisses. houtos sunegrapse tomous deka: proton magikon: aphegeitai de peri Zoroastrou tinos magou, heurontos ten sophian: touto de tines Aristotelei, hoi de Rhodoni anatitheasin. houtos oun kai tes Kunikes katerxato philosophias, hetis houtos eklethe dia to en Kunosargei toi gumnasioi didaxai auton. kai Diogenous de kathegetes gegone tou Kunos kai ton loipon. hoti arrostounti Antisthenei makran kai dusanakleton arrostian ho Diogenes xiphidion epidedoken eipon: ei philou chreizeis hupourgias. houtos oieto ekeinos ouden algeinon ton thanaton, hoste ginesthai ten arrostian truphen autochrema. anti tou pantelos homoion.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search