Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2707:

alpha,2707
Antipelargein: paroimia epi ton tas charitas antididonton. kai Antipelargosis. phesin Aristoteles alethe einai ton peri ton pelargon logon: homoios de autois poiein phesi kai tous aeropodas. dio en tois skeptrois anotero men pelargon tupousi, katotero de potamion hippon delountes, hos hupotetaktai he bia tei dikaiopragiai. hoi gar pelargoi dikaioprageis ontes epi ton pterugon bastazousi tous gegerakotas: hoi de hippopotamoi zoion adikotaton.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search