Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2705:

alpha,2705
Antipatros: Nikolaou tou Damaskenou pater tou historikou, hos esche Stratoniken gunaika, ten metera Nikolaou, hoi diaphaneis esan en Damaskoi kata te sophrosunen kai allen lamproteta. ploutoi te gar polloi diapherontes hekista ep' autoi emegalunonto, eudoxias te ou ta deutera pheromenoi brachu touto elogizonto. ho de de Antipatros kai logou deinoteti prouchon eblapse men oud' hontinoun, onese de muria toutoi ou ton koinon monon, alla kai ton aston suchnous. dikaiosunen gar askon, eiper tis heteros, pleista men dieitese neike tois politais pros allelous, pleista de tei patridi pros tous en kukloi dunastas: kai etimato hupo panton dia touto. pleistas de episteuthe presbeias kai epitropas archas te pasas diexelthe tas egchorious: teleuton te ton bion ouk estin ho ti ouk epeskepse Nikolaoi toi huiei kai Ptolemaioi toi toutou adelphoi, e toi Dii thumiaterion, hoper ephthe autos proupeschemenos toi theoi, kataskeuasai, epeidan teleutesei: delon oimai hoti to pros theous hosion dei kai teleutontas phulattein kai meden eti apolausesthai tou biou mellontas.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search