Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2703:

alpha,2703
Antipatros: Iolaou, poleos de Paliouras tes Makedonias, strategos Philippou, eita Alexandrou, kai diadochos basileias: mathetes Aristotelous. katelipen epistolon sungramma en bibliois b#, kai historian, tas Perdikkou praxeis Illurikas. kai epetropeuse men ton huion Alexandrou, ton Heraklea klethenta. monos de ton diadochon theon kalesai Alexandron ouch heileto, asebes touto krinas. ebio de ete oth# kai katelipen huion kai diadochon Kassandron, ton ten metera Alexandrou anelonta Olumpiada. hoti ton Athenaion tas Athenas Antipatroi toi Makedoni paradonton, en deei ontes hoi demagogoi pros ten epanastasin tous Athenaious eparantes, me ten aitian ep' autous enenkosin, ephugon. hoi de Athenaioi thanatoi eremen toutous katedikasan, hon en Demosthenes ho rhetor kai Huperides kai Himeraios, ten tou thanatou eisegesin eisenenkontos. egegonei gar es ouden metrioteros tei gnomei: dioti mede esti phuseos metabole kakiai sunelthouses: hettatai de autes kai nomou epitaxis me pantelos kolazousa, kai ischus autei anantagonistos eph' hoper an rhepsei: kai oute phoboi apotrepetai to thrasunesthai, oute aidos exeirgousa parapeisai hikane estin es to toi nomoi hupekoon.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search