Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2693:

alpha,2693
Antiochos: basileus: houtos edokei kata tas archas gegonenai megalepebolos kai tolmeros kai tou protethentos exergastikos, probainon de kata ten helikian ephane polu katadeesteros hautou kai tes ton ektos prosdokias. ek gar ton paidon tou Alexandrou tou Makedonos exelthe rhiza hamartolos, houtos ho Epiphanes, huios Seleukou tou Philopatoros, hos huparchon deinos aner kai pleonektes kai pollas harpagas kai leelasias poiesas sunexe chremata polla kai ek polles akolasias kai oistrelasias eis mimous heauton katheis en opsei panton tais gunaixin epemaineto. kai katalabon ten Aigupton en ochloi barei kai harmasi kai elephasi kai stoloi megaloi tautes ekratesen. hupostrepsas de meta aponoias heile kai ten Hierousalem dorualoton kai katesphaxe muriadas ie#. katatolmesas oun kai eis to hagiasma eiselthon kai stesas bomon kai eidolon bdelugma eremoseos kai ton naon mianas di' akatharton thusion hieron Dios Olumpiou prosegoreusen. houto te eph' hupselou kathisas kai ton stratioton autou kukloi parestekoton enoplon ekeleuse tois doruphorois hena hekaston Hebraion epispasasthai kai kreon choireion kai eidolothuton anankazein apogeuesthai: ei de me theloien miarophagesai, anaireisthai trochisthentas. pollon oun sunarpasthenton, kai Eleazar tis ton proton grammateon, ede probebekos ten helikian, me miarophagesas, mastigotheis anaireitai sun hepta paisi meta metros Solomonidos. peri hon kai ho Theologos en toi, ti dai hoi Makkabaioi, mnemoneuei. ekplageis de ho turannos kai mallon ekmaneis kai ta hiera skeue panta labon kai pasan ten polin laphuragogesas kai ta ktene kreourgesas kai phonoktonian poiesas kai megaloremonesas anechoresen eis Antiocheian. kai meta duo ete kata Person epistrateusas apesteilen archonta phorologesai tas poleis Hierousalem. hos paragenomenos kai lalesas eirenikous logous pros ten Hierousalem kai eiselthon epataxen auten plegei megalei, kai kathelon ta teiche pasan auten eneprese, kai to hieron mianas kai pollous anelon kai aichmaloteusas apeiei, archonta katalipon eis to basanizein tous Ioudaious. Matthias de tis hiereus, echon huious pente, aph' hon Ioudas ho Makkabaios etunchane, zelou plestheis kai hormesas kata tou archontos aneilen auton kai skaptei tous ton Hellenon bomous. eperchetai oun autoi Antiochos meta polles dunameos. hos de epeteinen ho polemos, Eleazar adelphos Iouda aristeusas suntribetai hupo tou elephantos. hupeiselthe gar ton elephanta kai xiphei ten gastera autou etupsen elpisas epano autou ton turannon pheresthai. ekstrateusas oun Antiochos kata Person hupestrepsen hettemenos kai kakos ton bion apallattei. hoti ho autos Antiochos to ton Ioudaion ethnos stasiasan pros ton sunethe phoron authis katedoulose: sulesas te ta tou hierou anathemata kai diereunesas hapanta heuren agalmation biblion en tais chersi katechon pogona te epipheromenon bathun: hoi de kai luchnidion pareistekei diachruson. tauta choireiois haimasin analabon en toi hieroi katelipe: kai pollois talantois zemiosas pros hupagogen phorou tous enoikountas Ioudaious epi tas Surias epanelthen.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search