Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2689:

alpha,2689
Antiope: thugater Nukteos, hen ephtheire tis ton politon. ho de pater pempei auten toi adelphoi kolasai. ho de enkuon auten theasamenos oikteiren. he de gennai Zethon kai Amphiona, hous eis oros erripsen ho theios. eiche de gunaika, onomati Dirken, hetis huponoesasa ton heautes andra Lukion philein ten Antiopen anagei auten eis oros kai desasa auten apo trachelou taurou kai anapsasa daidas apo ton autou keraton emellen auten apolluein. he de ethrenei kai thorubou genomenou ethroisthe plethos georgon, sun hois kai Zethos kai Amphion. kai gnorisantes ten metera errusanto auten, ten de Dirken tei prokeimenei paredokan timoriai. Zethos de kai Amphion ktizousi Thebas kai basileuousi, kai touton hoi apogonoi mechri Laiou kai Iokastou, tou metaklethentos Oidipodos.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search