Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2667:

alpha,2667
Antikatallattomenos: ou monon hotan spendetai tis e eis philian erchetai pros hon gegonen autoi diaphora, toi katallattomenos echresanto hoi rhetores, alla kai epi tou ameibontos chrusion en toi demoi pollakis. Demosthenes: alla kai edeiknuen humas turopolon, oikodomon, badieisthai phaskon, kan me cheirotonete humeis, xulegon, to chrusion katallattomenos epi tais trapezais.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search