Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2661:

alpha,2661
Antigrapheus: homoios toi grammateus. ho kathistamenos epi ton kataballonton tina tei polei chremata, hoste antigraphesthai auta. houtos Demosthenes en toi kata Androtionos, alla kai Aischines en toi kata Ktesiphontos. duo de esan, ho men tes dioikeseos, ho de tes boules. idios men epi tais ton kleron diadikasiais, hotan tis hos apaidos ontos tou teteleutekotos heautoi phaskei prosekein ton kleron: epi ton toiouton gar legetai antigraphe. koinos de ta en tais demosiais dikais ton dikazomenon grammata. kai legetai homoios ta te tou diokontos kai ta tou pheugontos antigraphe. legetai de houtos kai ta marturia. Platon mentoi en tei Sokratous Apologiai antomosian kai antigraphen to auto legei.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search