Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2659:

alpha,2659
Antigonos: houtos eklethe euergetes kai soter para pasi tois Hellesi. nikesas gar machei Kleomene, ton ton Lakedaimonion basilea, enkrates egeneto kai tes Spartes autos te on kurios ho bouloito chresthai kai tei polei kai tois empoliteuomenois, tosouton apeiche tou kakos poiein tous gegonotas hupocheirious, hos ek ton enantion apodous to patrikon politeuma kai ten eleutherian, kai ton megiston agathon aitios genomenos kai koinei kai kat' idian Lakedaimoniois: kai ou monon ekrithe par' auton ton kairon euergetes, alla kai metallaxas soter.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search