Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2642:

alpha,2642
Antechei: dotikei. anti tou exarkei. Deinarchos de anti tou soizetai: Demosthenes kai Huperides anti tou antilambanetai. kai hoi hippoi autois mede pros to pheugein hupo tou pelou eti antechein. kai authis: ameletetous ontas kruei antechein. anti tou hupomonetikos echein. kai authis: tais epithumiais antechon. kai authis: he sugkletos hupolabousa tous Aitolous antechein tais kata ton Antiochon elpisin, apraktous apesteilen eis ten Hellada. kai Antechomenos: genikei: antilambanomenos. Antechomai de to antilambanomai, genikei.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search