Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2640:

alpha,2640
Antephilotimounto: anti tou hemillonto kai erizon kai antegonizonto. touto de to antiphilotimeisthai a# esti suzugias ton perispomenon, kai monon. esti de tina rhemata, ha duo suzugion heurethe: hoion skeno, skeneis, skenais: kai atolmo, atolmeis kai atolmais.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search