Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2634:

alpha,2634
Anteros: ho kai Apollonios, Alexandreus, grammatikos, paideusas en Rhomei epi Klaudiou, tou meta Gaion basileusantos, eph' houper kai Herakleides ho Pontikos gegonen: akoustes de en Apionos tou Mochthou. pherontai autou biblia Peri grammatikes b#. kai touto de to humnoumenon onoma Anteros en toisde tois gennaiois esoizeto. anti tou allelous egapon. Chariton gar kai Melanippos eis erota alleloin sunepeseten. kai ho men Chariton erastes en, Melanippos de ten psuchen ho eromenos es ton philon ton entheon anaphlechtheis isotimon to tou pothou kentron anedeiknuto.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search