Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2629:

alpha,2629
Antepicheirein: para Aristotelei antepicheirein legetai. esti de antepicheirein to pros ta legomena men me pherein enstasin, epicheirein de di' allon tinon kai auton palin kai sullogizesthai, hoti me alethes to deiknumenon. ho gar pros men to deiknunai logos, hoti he psuche ouk athanatos, dia to eidos auten enulon einai, meden d' enulon eidos choriston einai tes hules, me enistamenos, deiknunai de peiromenos di' allon tinon palin auten hoti estin aphthartos, etoi dia tou lambanein, hoti hai matheseis anamneseis, e hoti autokinetos, antepicheirei, ouk enistatai.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search